Jak otworzyć agencję ubezpieczeniową

 

 

 

Własna agencja ubezpieczeniowa jest szansą na dobry biznes, dlatego działalność ubezpieczeniowa wciąż zyskuje na popularności. Zwykle małe agencje świadczą usługi pośrednictwa dla kilku towarzystw ubezpieczeniowych. Najczęściej agencje działają w formie jednoosobowej, choć zdarza się, że niektóre zatrudniają kilku pracowników.

 

Otworzenie agencji ubezpieczeniowej nie wymaga dużych nakładów pieniężnych, dlatego warto spróbować swoich sił w tej branży. Należy jednak pamiętać o tym, że wynagrodzenie jest często prowizyjne i w dużej mierze zależy od ilości podpisanych umów ubezpieczeniowych w miesiącu.

 

Pośrednictwo ubezpieczeniowe polega na wykonywaniu przez agenta ubezpieczeniowego czynności zawierania lub wykonywania umów ubezpieczenia. Do agenta należy pozyskiwanie klientów, wykonywanie czynności przygotowawczych zmierzających do zawierania umów ubezpieczenia, zawieranie umów ubezpieczenia oraz uczestnictwo w administrowaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, także w sprawie odszkodowania, jak również organizacja i nadzór czynności agencyjnych.

Agent ubezpieczeniowy może reprezentować jedną firmę ubezpieczeniową, bądź może zostać multiagentem i sprzedawać polisy wielu towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu. Aby zostać multiagentem należy spełnić te same warunki jak w przypadku agenta ubezpieczeniowego oraz wykupić polisę OC. Multiagent jest zobowiązany do wykupienia ubezpieczenia OC, ponieważ to on bezpośrednio odpowiada za szkody powstałe z tytułu wykonywania czynności agencyjnych, a nie zakład ubezpieczeń.

 

Formy prowadzenia działalności

 

Agentem ubezpieczeniowym może zostać osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub spółka prawa handlowego ( z wyłączeniem spółki cywilnej oraz spółki partnerskiej), która podpisała umowę agencyjną z jednym agentem w przypadku agenta wyłącznego lub z kilkoma zakładami w przypadku multiagenta i została wpisana do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

 

Rejestracja

 

Jeżeli do tej pory nie prowadziłeś działalności gospodarczej, musisz zarejestrować taką działalność. Jeżeli chcesz prowadzić działalność jako osoba fizyczna, należy uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Z kolei, jeżeli chcesz prowadzić działalność w formie spółki należy uzyskać wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Przy rejestracji działalności gospodarczej należy podać nr PKD 66.22.Z – Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych. Można również wpisać 66.21.Z – Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat, 66.29.Z – Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne oraz 67.20.Z – Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi.

 

Po otrzymaniu zaświadczenia powinieneś wystąpić do wojewódzkiego urzędu statystycznego o nadanie numeru REGON. Następnie do ZUS i Urzędu Skarbowego, a na koniec założyć konto w banku.

 

Wymagania

 

Nie każdy może otworzyć działalność w tej branży. Ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym określa dokładnie, kto może zostać agentem ubezpieczeniowym.

 

Agent ubezpieczeniowy musi posiadać minimum średnie wykształcenie, pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych oraz nie może być osobą karaną na przestępstwa umyślne.

 

Kandydat na agenta jest zobligowany do odbycia szkoleń, które zakończone są egzaminem. Spełnienie powyższych warunków oraz pozytywne zaliczenie egzaminu gwarantuje otrzymanie licencji KNF. Szkolenia organizują towarzystwa ubezpieczeniowe, z którymi przyszły agent podpisuje umowę współpracy. Zwykle te szkolenia są bezpłatne, ale zdarza się, że opłata wynosi w granicach 200 zł.

 

Szkolenie jest dwuetapowe. Pierwsze to tzw. szkolenie ogólne i jest przeznaczone dla osób, które dopiero chciałyby rozpocząć karierę agenta ubezpieczeniowego i trwa 152 godziny. Na tym szkoleniu zdobędziesz ogólne informacje o rynku ubezpieczeniowym oraz poznasz regulacje prawne dotyczące działalności ubezpieczeniowej i pośrednictwa ubezpieczeniowego.

 

Kolejne szkolenie to tzw. szkolenie uzupełniające. Jest ono przeznaczone dla osób, które wzięły udział w szkoleniu podstawowym i chcą podpisać umowę z kolejnym zakładem ubezpieczeń. Czas trwania szkolenia wynosi 48 godzien i obejmuje zagadnienia dotyczące działalności zakładu ubezpieczeń, na rzecz, którego agent będzie wykonywał czynności agencyjne. Agent musi zdać taki egzamin w każdym towarzystwie, którego produkty chce sprzedawać.

 

Po każdym szkoleniu agent przystępuje do egzaminu pisemnego w formie testu jednokrotnego wyboru. Test po szkoleniu podstawowym składa się ze 100 pytań, a uzupełniającym 40. Test zostaje zaliczony, jeżeli kandydat zdobył przynajmniej 66% punktów. W przypadku, jeżeli kandydat nie zaliczy testu, może powtórnie do niego przystąpić bez konieczności ponownego odbywania szkolenia.

 

Po zdanym egzaminie osoba jest wpisywana do rejestru agentów ubezpieczeniowych. Wniosek o licencję składa się za pośrednictwem towarzystwa ubezpieczeniowego. Wymagane dokumenty do wniosku to: świadectwo dojrzałości oraz aktualne zaświadczenie o niekaralności. Do wniosku o wpis agenta do rejestru, należy dołączyć dowód zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 110 zł. Agent ubezpieczeniowy może rozpocząć działanie dopiero po uzyskaniu przez organ nadzoru (zakład ubezpieczeń na rzecz, którego agent będzie świadczył usługi) informacji o wpisie agenta do rejestru. Organ nadzoru udziela też w formie pisemnej pod rygorem nieważności pełnomocnictwa dla agenta do dokonywania czynności agencyjnych w imieniu tego zakładu.

 

Agent ubezpieczeniowy nie ma obowiązku przynależenia do organizacji zawodowych.

 

Oprócz wspomnianych wcześniej wymagań dodatkowo warto charakteryzować się cechami takimi jak: odpowiedzialność, solidność, uczciwość, komunikatywność, należy też posiadać umiejętność łatwego nawiązywania kontaktu z ludźmi.

 

Odpowiedzialność

 

Agent współpracujący z kilkoma ubezpieczycielami jest zobligowany do zawarcia umowy ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności. Błędy, jakie mogą zostać popełnione przez agenta głównie związane są z zawarciem umowy ubezpieczeniowej niezgodnej z instrukcjami towarzystwa ubezpieczeniowego. Agent ubezpieczeniowy ponosi prawną odpowiedzialność cywilną za szkody wynikające z jego działalności, a wyrządzone klientom lub towarzystwom ubezpieczeniowym.

 

Ochroną ubezpieczeniową w ramach polisy OC agenta objęte są również wszystkie osoby wykonujące w jego imieniu czynności agencyjne.

 

Za brak ubezpieczenia OC agenta przewidziana jest kara w wysokości 1 000 Euro.

 

Lokal

 

Lokal nie jest potrzebny we względu na typ działalności, zwłaszcza na początku. Agent ubezpieczeniowy zwykle jest w ciągłym ruchu i to on jedzie do klienta, a formalności załatwia w siedzibie towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym ma podpisaną umowę.

 

Jeśli firma jest zarejestrowana w prywatnym mieszkaniu lub domu agenta ubezpieczeniowego, należy zgłosić prowadzenie działalności w miejscu zamieszkania do Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy w celu wyznaczenia podatku od lokalu (dotyczy to wyłącznie tej części lokalu, w której będzie prowadzona działalność).

 

Jednak, jeżeli w przyszłości będziesz chciał poszerzyć swoją działalność lub zatrudnić pracowników potrzebny będzie lokal na biuro. Szukając odpowiedniego lokalu na biuro należy zwrócić uwagę na położenie. Lokal powinien być usytuowany w miejscu, gdzie jest zapotrzebowanie na usługi tego typu. Warto zwrócić uwagę na łatwość dostępu i możliwość parkowania aut przez klientów, gdyż często przedmiotem działalności agenta są ubezpieczenia samochodowe, które wymagają oględzin.

 

Koszty

 

Koszty związane z otwarciem i prowadzeniem agencji ubezpieczeniowej są dość niskie w porównaniu z innymi branżami.

 

Szkolenie na agenta 0 - ok. 200 zł
Zaświadczenie o niekaralności 50 zł
Licencja 110 zł
Laptop 2 000 zł
Drukarka 300 zł
Usługi księgowe 300 zł

 

Wynagrodzenie

 

Należy pamiętać o tym, że wynagrodzenie agenta ubezpieczeniowego jest prowizyjne i zależy od ilości i rodzaju zawartych umów. Każda firma ubezpieczeniowa samodzielnie ustala wysokość prowizji dla swoich agentów, a jej wysokość często zależy od wielkości zebranej w danym miesiącu składki. Stawki prowizyjne kształtują się w zależności od zawieranych przez agenta ubezpieczeń np. za ubezpieczenia komunikacyjne 5 – 50%, za ubezpieczenia samochodowe otrzymasz średnio 7 – 10%, za ubezpieczenia mieszkań, budynków czy wyposażenia 18 – 20 %, a za ubezpieczenia na życie powyżej 20 %.

 

Jakie ubezpieczenia oferują agenci?

 

  • emerytalne, majątkowe (mieszkań, domów, domków letniskowych), 
  • firm, odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem zawodu, i inne.
  • komunikacyjne (OC, AC, NW, Zielone Karty),
  • mienia (od kradzieży z włamaniem, ognia i innych zdarzeń losowych),
  • na życie (indywidualne i grupowe),
  • turystyczne (koszty leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków, bagaż),

 

Towarzystwo ubezpieczeniowe - jak wybrać i nawiązać współpracę?

 

Nawiązanie współpracy z konkretnym towarzystwem ubezpieczeniowym może nastąpić w dwojaki sposób: bezpośredni kontakt lub poprzez multiagencję ubezpieczeniową, które z reguły współpracują z wieloma firmami, dzięki czemu są w stanie zaoferować swoim agentom korzystne warunki współpracy, a jednocześnie dostęp do szeregu produktów różnych ubezpieczycieli, pomoc merytoryczną i opiekę. Niewątpliwą zaletą współpracy z multiagencją jest możliwość rozliczania się agenta z polis w jednym miejscu, bez konieczności jeżdżenia po różnych firmach oraz to, że multiagencja przejmuje na siebie odpowiedzialność cywilną za agenta i nie musi on wykupywać obowiązkowego ubezpieczenia OC.

 

Należy pamiętać, że przy zawarciu umowy bezpośrednio z towarzystwem ubezpieczeniowym możemy spodziewać się minimalnych limitów sprzedażowych, które jako agent będziemy musieli uzyskać dla danego towarzystwa, a niewywiązanie się z tego obowiązku może skutkować rozwiązaniem umowy ze strony towarzystwa. Umowa poprzez multiagencję zwalnia z takich limitów, dzięki czemu możemy dowolni kształtować naszą ofertę.

 

Jak zdobyć klientów?

 

Pozyskiwanie klientów najlepiej zacząć od najbliższego otoczenia: znajomi, przyjaciele, rodzina. Warto też stosować takie formy reklamy jak: ulotki rozprowadzane w pobliżu prowadzenia działalności, ogłoszenia w lokalnej prasie, ogłoszenia w lokalnych internetowych serwisach informacyjnych. Nie należy zapominać też o stronie internetowej, która jest niezbędna w dzisiejszych czasach.

 

Czy warto zostać agentem?

 

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Zanim zostaniesz agentem ubezpieczeniowym musisz przemyśleć wiele aspektów.

 

Wynagrodzenie to głównie prowizja, która naliczana jest od każdej umowy osobno. Musisz być nastawiony na ubezpieczenie jak największej ilości osób. To od Ciebie zależy ile zarobisz.

 

Pożądany jest szybki awans agenta na stanowisko zwierzchnika, aby czerpać z pracy osób podległych. Branża daje możliwość szybkiego awansu, lecz należy pamiętać, że zależny jest od wielkości zysku wypracowanego przez agenta.

 

Sam sobie określasz godziny pracy. Możesz sobie sam organizować czas np. przepracować 3 godziny wciągu dnia, jednak pamiętaj o tym, że w razie problemów zdarzą się takie dni, podczas których nie wyjdziesz z biura np. od 7.00 do 23.00.

Należy posiadać odpowiednie cechy charakteru potrzebne w prowadzeniu takiej działalności (odpowiedzialność, solidność, uczciwość) jak i w rozmowie z trudnymi klientami (komunikatywność, łatwe nawiązywanie kontaktu, cierpliwość, opanowanie).

 

Agent każdego dnia musi wykonać od kilkunastu do kilkudziesięciu telefonów. Koszt rachunku telefonicznego nigdy nie będzie należał do najniższych.

 

Praca agenta jest czasochłonna i często musi on otwierać swoje biuro w weekend ze względu na swoich zapominalskich klientów.