Jak założyć restaurację

 

 

Marzeniem wielu osób, którzy lubią gotować jest założenie własnej restauracji. Jednak nie jest to takie proste. Należy się zastanowić czy podołamy takiemu wyzwaniu i czy znajdziemy pieniądze na otwarcie takiej działalności – i właśnie temu ma służyć ten artykuł. W tej branży nie ma miejsca na improwizację, dlatego należy przygotować biznesplan i przemyśleć poniższe kwestie.

 

 

Należy:

 • określić profil restauracji,
 • określić potencjalnych klientów,
 • zrobić rozpoznanie rynku,
 • opisać wszystkie koszty, wskaźniki i warunki prowadzenia interesu,
 • oszacować możliwe zyski i straty (Zyski mogą się pojawić nawet po kilku czy kilkunastu miesiącach.),
 • wyliczyć wkład własny,
 • poszukać innych źródeł finansowania,
 • zapoznać się z konkurencją
 • i zaplanować reklamę.
Jak założyć działalność gospodarczą?


Pierwszym krokiem do założenia restauracji jest założenie działalności gospodarczej. Jeśli posiadasz podpis elektroniczny lub profil zaufany możesz to zrobić za pomocą strony internetowej. W przeciwnym wypadku czeka Cię wypisanie druku CEIDG, wizyta w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz w Urzędzie Skarbowym.

 

Lokal

 

W poszukiwaniach lokalu przeglądanie ogłoszeń jest podstawą. Jeżeli chcemy otworzyć małą knajpkę na nowym osiedlu, warto porozmawiać z deweloperem. Coraz częściej lokale użytkowe budowane są w blokach mieszkalnych. Jeśli odpowiednio wcześniej porozumiemy się z deweloperem i podpiszemy umowę to można postarać się o to, żeby nasz przyszły lokal już na etapie budowy był dostosowywany do funkcji, którą będzie pełnił, dzięki czemu odejdą nam koszta ewentualnych przeróbek.

 

Ważne jest zrobienie biznesplanu zanim przejdziemy do szukania lokalu, ponieważ lokalizacja zależy od profilu oraz wielkości restauracji. Trzeba też pamiętać o tym, że lokal gastronomiczny serwujący alkohol nie może bezpośrednio sąsiadować z kościołem czy szkołą.

 

Najprzyjemniejszą, ale też najbardziej kosztowną kwestią jest urządzenie wnętrza lokalu. Oprócz wybrania elementów dekoracyjnych, które powinny być odpowiednie do serwowanej kuchni należy zakupić cały potrzebny sprzęt w najlepszym możliwym stanie, a największym wydatkiem jest kuchnia. Warto zastanowić się nad kupnem używanego sprzętu .

 

Formalnośći związane z otwarciem lokalu (Sanepid, Straż Pożarna)

 

Samo miejsce to nie jest wszystko. Najistotniejszą rzeczą jest przystosowanie lokalu do wymagań prawnych. Każdy lokal musi spełniać wytyczne Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciw Pożarowej, Sanepidu oraz Inspektora Nadzoru Budowlanego.

 

Dlatego, kolejnym etapem jest inspekcja Sanepidu. W tym celu należy zgłosić się do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej lub też zawiadomić na piśmie Inspektora Sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności oraz przewidywanej ilości pracowników.
Procedura zgłoszenia lokalu obejmuje m.in.:

 • Złożenie wniosku
 • Inwentaryzacja wraz z opisem technicznym
 • Plany architektoniczne pomieszczeń i ich dane takie jak powierzchnia, liczba okien, dostęp do wody itp.
 • Pozwolenie Sanepidu potrzebne jest, gdy wcześniej nie było wydane oraz przy każdorazowej zmianie wewnątrz lokalu. Do sanepidu należy zwrócić się z prośbą o dokonanie odbioru sanitarnego po urządzeniu lokalu, minimum dwa tygodnie przed przewidzianym terminem rozpoczęcia działalności.

Wymagana dokumentacja do odbioru przez Sanepid to:

 

W przypadku nowego lokalu: W przypadku adaptacji bądź przebudowy:
 • Decyzja Urzędu Gminy o warunkach zabudowy (pozwolenie na budowę)
 • Plan lokalizacji zaakceptowany przez Urząd Gminy
 • Pozwolenie Urzędu Gminy - wydziału architektury na zmianę sposobu użytkowania
 • Pozwolenie Urzędu Gminy - wydziału architektury na zmianę przebudowę
 • Projekt budowlany, projekty branżowe oraz technologiczne
 • Odstępstwo w przypadku zaniżonej wysokości lokalu, braku oświetlenianaturalnego na stanowisku pracy lub zagłębienia pomieszczeń
 • Oświadczenie kierownika nadzoru budowlanego w przypadku nowego lokalu lub firmy budowlanej w przypadku adaptacji, że prace związane z budową, przebudową lub adaptacją zostały wykonane zgodnie z zaopiniowaną dokumentacją projektową orez, że użyte materiały mają wymagane certyfikaty.
 • Protokół z inspekcji wentylacji obiektu
 • Decyzja Urzędu Gminy o dopuszczeniu użytkowania lokalu
 • Dokumentacja działalności gospodarczej
 • Badanie wody wykonywane przez Sanepid
 • Umowa na wywóz nieczystości stałych i pokonsumpcyjnych.


Po dokonaniu odbioru lokalu przez wszystkie służby Powiatowy Inspektor Nadzoru wydaje pozwolenie na użytkowanie lokalu i przesyła decyzję do Urzędu Gminy, po otrzymaniu tego pozwolenia występuje się do Sanepidu o wydanie decyzji stwierdzającej spełnienie wymagań sanitarnych koniecznych do zapewnienia higieny przy prowadzeniu działalności gastronomicznej.

Kolejnym etapem jest uzyskanie pozwolenia od Straży Pożarnej. W tym przypadku czeka nas o wiele mniej formalności, za to jednak pewne koszty. Należy kupić gaśnice oraz wszelkie naklejki informacyjne itd.

 

Dostawcy produktów

 

Kolejnym etapem jest nawiązanie współpracy z dostawcami. Korzystne jest nawiązanie długotrwałej współpracy z dostawcami, co często skutkuje niższymi cenami i gratisami. Dostawcy bardzo chętnie podpisują takie długoterminowe umowy dodając do nich w prezencie wyposażenie (meble barowe).

 

Pracownicy

 

Jeżeli nie jesteś mistrzem kuchni, koniecznie musisz rozejrzeć się za dobrym kucharzem. Szczególnie na początku działalności nie można sobie pozwolić na słabą jakość podawanych dań. Pracownicy oprócz kwalifikacji musi posiadać kartę zdrowia.

 

Osoby nowoprzyjęte do pracy są zobowiązane do wstępnych badań lekarskich, które mają za zadanie potwierdzić brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku. Aby wyrobić książeczkę zdrowia, należy w najbliższej siedzibie Państwowej Inspekcji Sanitarnej oddać materiał do badań, a następnie z wynikami udać się do lekarza medycyny pracy, który decyzję może wydać od ręki lub zlecić kolejne badania. Wydana książeczka może zawierać orzeczenie o braku przeciwwskazań lub czasowym albo trwałym przeciwwskazaniu do wykonywanej pracy. W przypadku dwóch ostatnich praca z żywnością jest niemożliwa.

 

Badania sanitarno-epidemiologicznych dla pracowników powinny być sfinansowane przez pracodawcę lub zleceniodawcę, zaś dla osób przyuczających się badania pokrywane są ze środków publicznych, a w przypadku osób, które nie posiadają uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego finansowane są z budżetu państwa.

Restauracja powinna mieć staranie opracowane instrukcje mycia i dezynfekcji pomieszczeń, sprzętu oraz urządzeń, a szkolenia personelu w zakresie higieny powinny odbywać się regularnie.

 

Wymagania higieniczne obejmują m.in.:

 • Obowiązek mycia rąk przed rozpoczęciem pracy
 • Konieczność posiadania czystej odzieży ochronnej
 • Zakaz przechowywania rzeczy osobistych w strefie produkcyjnej
 • Zakaz wykonywania czynności, które mogłyby się przyczynić do zanieczyszczenia żywności

 

Promocja

 

Menu należy przygotować pod kątem przewidywanego popytu. Załóż fanpage na Facebooku oraz ogłaszaj się w lokalnych mediach. Uruchamiaj promocje i informuj o nich we wszelkim możliwym medium.

 

Sprzedaż alkoholu

 

Aby sprzedaż alkoholu w restauracji była możliwa trzeba uzyskać specjalne zezwolenie wydawane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Zezwolenie wydawane jest w gminie, w której przedsiębiorca starający się o nie prowadzi swoją działalność. W przypadku, gdy przedsiębiorca ma więcej niż jeden lokal, w którym zamierza sprzedawać alkohol, zezwoleń musi być tyle ile lokali.

Aby zdobyć zezwolenie należy złożyć wniosek na piśmie. Nie ma określonego wzoru dla tego wniosku. Może być przygotowany na zwykłej kartce, musi tylko zawierać wszystkie wymagane elementy.

We wniosku należy określić:

 • Rodzaj zezwolenia, o jakie się ubiega
 • Oznaczenie, pod którym prowadzi się działalność
 • Siedzibę i adres
 • Imię, nazwisko i adres pełnomocnika, jeżeli jest ustanowiony
 • Numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej
 • Przedmiot działalności gospodarczej
 • Adres punktu sprzedaży
 • Adres składowania napojów alkoholowych

Do wniosku koniecznie należy dołączyć:

 • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu, w którym zamierzasz sprzedawać alkohol
 • Pisemna zgodna właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeśli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w wielorodzinnym budynku mieszkalnym.
 • Decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, która będzie potwierdzeniem spełnienia warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

Należy pamiętać o tym, że uzyskanie zgody nie będzie możliwe jeżeli restauracja będzie znajdować się m.in.:

 • W budynku lub samodzielnym ogródku letnim uruchamianym sezonowo bezpośrednio przylegającym do obiektu lub terenu
  • Obok placówki opiekuńczo-wychowawczej (np. złobek, dom dziecka, internat czy plac zabaw)
  • Obok placówki resocjalizacyjnej
  • Obok placówki oświatowej, szkoły, przedszkola
  • Obok obiektu kultu religijnego
 • Na terenie bazarów i targowisk
 • W barach mlecznych
 • W sklepach prowadzących wyłącznie sprzedaż artykułów przemysłowych
 • W budynkach, w których zlokalizowane są publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

Opłaty, jakie musisz ponieść, jeśli dopiero rozpoczynasz swoją działalność to:

 • 525 zł – za alkohol do 4,5% oraz piwo
 • 525 zł – za alkohol 4,5% do 18% z wyłączeniem piwa
 • 2 100 zł – za alkohol powyżej 18%

W kolejnych latach płatności wyglądają następująco:

 • 1,4% wartości tego, co przedsiębiorca sprzedał w roku poprzednim (dot. alkoholi do 4,5% oraz piw) jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 000 zł.
 • 1,4% wartości tego, co przedsiębiorca sprzedał w roku poprzednim (dot. alkoholi od 4,5% do 18% z wyłączeniem piwa) jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 000 zł.
 • 2,7% wartości tego, co przedsiębiorca sprzedał w roku poprzednim (dot. alkoholi powyżej 18%) jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 77 000 zł.

Jeżeli przedsiębiorca rozpoczyna działalność w trakcie roku kalendarzowego opłata za 1 rok będzie odpowiednio niższa. Opłatę należy wnosić, co roku w trzech ratach: do 31 stycznia, do 31 maja, do 30 września. Za niedotrzymanie terminu zgoda na sprzedaż alkoholu zostaje cofnięta, a o ponowną zgodę można ubiegać się dopiero po upływie 6 miesięcy.

 

Publiczne odtwarzanie muzyki

 

Wielu klientów nie wyobraża sobie, aby można było spędzić w restauracji miłe chwile bez odpowiedniej muzyki. Każdy przedsiębiorca, który chce publicznie odtwarzać utwory muzyczne musi podpisać umowy licencyjne z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi. Umowy trzeba podpisać wtedy, gdy muzyka będzie odtwarzana z kaset, płyt lub innych nośników jak i wtedy, gdy będzie odtwarzana z radia czy telewizji.

 

W Polsce organizacji, które zajmują się zbiorowym zarządzaniem prawami autorskimi i pokrewnymi jest kilka, najbardziej znana to ZAIKS i reprezentuje twórców. Inne mogą reprezentować wykonawców (ZPAV, Stoart), dlatego możliwe jest, że będziesz musiał podpisać kilka takich umów, np. w przypadku, kiedy będziesz chciał odtwarzać filmy

 

Ogródek restauracyjny

 

Aby stworzyć ogródek restauracyjny na chodniku, konieczne jest uzyskanie zezwolenia od zarządcy drogi.
Zwykle, aby otrzymać zezwolenie należy:

 • Czytelnie wypełnić i podpisać wniosek
 • Dołączyć szczegółowy plan sytuacyjny, zatwierdzony projekt organizacji ruchu i inne wymagane przez zarządcę
 • Dołączyć projekt zawierający wizualizację, opis materiałów, ich kolorystykę oraz sposób montażu
 • Dołączyć odpis z KRS lub CEIDG
 • Wystąpić o wydanie odrębnego zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót, jeżeli takie roboty będą wykonywane

Zazwyczaj gminy wyrażają zgodę na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w ogródkach gastronomicznych położonych przy restauracji, lecz muszą one spełnić kilka warunków.
Ogródek:

 • Musi być miejscem wydzielonym i ogrodzonym
 • Nie może ograniczać swobodnego przejścia i korzystania z obiektów użyteczności publicznej
 • Musi być estetycznie wyposażony
 • Musi mieć dostęp do toalety

Opłatę za zajęcie chodnika ustala się jako iloczyn liczby m2 zajętej powierzchni przez rzut poziomy obiektu, liczby dni zajmowania chodnika i stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego. Stawka ta jest ustalana przez Radę Gminy lub Miasta i nie może przekraczać 10 zł. Opłatę należy uiścić w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

W razie, gdy wniosek rozstał rozpatrzony negatywnie można odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni.

 

Sala dla palaczy

 

Właściciel lub zarządca lokalu jest zobowiązany do informowania klientów o zakazie palenia np. poprzez oznaczenia słowne lub graficzne informujące o zakazie palenia.

 

Możliwe jest wydzielenie sali specjalnie dla osób palących. Sala dla palaczy powinna zostać wyodrębniona i wyposażona w wentylację. Nie dopuszczalne jest, zatem podzielenie Sali na część dla palących i część dla niepalących tak, że salę zajmują i palący nie niepalący. Niektórzy przedsiębiorcy zmuszeni są nawet przeprowadzać remonty, aby niepalący byli chronieni przed dymem tytoniowym.

 

Dotacje

 

Możliwe jest otrzymanie dotacji z Uni Europejskiej na działalność tego typu. Istnieją 2 podstawowe programy, które pomogą w założeniu restauracji.

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – w ramach tego funduszu można otrzymać do 40 000 zł bezzwrotnej dotacji na start firmy. Można liczyć także na dotację pomostową w wysokości ok. 1 000 zł wypłacanej co miesiąc przez 6 – 12 pierwszych miesięcy działalności.

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – w ramach tego funduszu można otrzymać nawet 300 000 zł, jeżeli biznesplan przewiduje utworzenie minimum 5 miejsc pracy, lecz ta dotacja jest bardzo trudna do zdobycia.

 

Franczyza

 

Jeżeli samodzielne uruchomienie restauracji jest zbyt trudne lub kosztowne dla Ciebie dobrą alternatywą jest otworzenie restauracji wykorzystując system franszyzy. W ten sposób połączysz inwestycję z nabyciem pełnego know-how danej sieci, pozwalającego prowadzić już sprawdzony biznes.